Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

Polityka prywatności

Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w serwisie, poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. [USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.)]

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych.

Jako propagatorzy idei dostępności i użyteczności stron internetowych w Internecie dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis był maksymalnie bezpieczny dla użytkowników.

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Jagiellońska 9 w Jaworznie, reprezentowane przez Panią Barbara Obertyn – Dyrektora Ośrodka,

NIP:632-194-83-03, tel. 32 618 19 77 , strona internetowa: oik.jaworzno.pl, e-mail: [email protected]

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: [email protected]

 2. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:

ul. Jagiellońska 9,  43-602 Jaworzno

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wspieranie osób dorosłych, rodzin i dzieci w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych poprzez udzielanie pomocy m.in. psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, a także zapewnianie bezpieczeństwa i schronienia poprzez prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób będących w kryzysie i posiadających ostatnie stałe zameldowanie w Gminie Miasta Jaworzna. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją zgodnie z instrukcją archiwalną;

 2. Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji

na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie, w tym do uzyskania kopii tych danych,

 2. sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,

 4. usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,

 5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu Administratorowi lub przesłania ich do Państwa,

 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu

o wyrażoną zgodę - z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,

 2. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 • oraz aktów wykonawczych.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza,

że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.