Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

PRZEMOC

W tej sekcji znajdziesz najważniejsze informacje na temat przemocy domowej: rodzaje przemocy, cykle i fazy przemocy, mity...

Prawo cywilne i karne wobec przemocy w rodzinie

Przemoc domowa

Przemoc na randce

Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych

Świadek przemocy

Artykuły

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZNIE

Aby zaprzestać stosowania przemocy wobec najbliższych konieczna jest zmiana w sferze poznawczej u osoby stosującej przemoc I tu niezbędne są oddziaływania psychologiczne m. in:

program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W Jaworznie program taki prowadzony jest pod nazwą „TRENING KONSTRUKTYWNEGO RADZENIA SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ”

26 października 2017
Czytaj więcej o: PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZNIE

Procedura „Niebieskie Karty”

W dniu 18 października 2011 roku weszła w życie unowocześniona procedura pod nazwą „Niebieskie Karty”. Procedura przewiduje ścisłą współpracę służb realizujących zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jej celem jest zapobiegnięcie dalszemu stosowaniu przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

26 października 2017
Czytaj więcej o: Procedura „Niebieskie Karty”

System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworznie

Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie został opisany w dokumencie pn: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przyjęto go Uchwałą Nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020 Głównym celem Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miasta Jaworzna oraz zwiększenie skuteczności i jakości oddziaływań systemu pomocy interdyscyplinarnej wobec problemu przemocy w rodzinie.

26 października 2017
Czytaj więcej o: System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworznie

Miejsca pomocy dla ofiar przemocy

Definicja i rodzaje przemocy

I PRZEMOC

...to zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie przeciwko drugiej osobie, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Czytaj więcej o: Definicja i rodzaje przemocy