PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZNIE

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2017

Aby zaprzestać stosowania przemocy wobec najbliższych konieczna jest zmiana w sferze poznawczej u osoby stosującej przemoc I tu niezbędne są oddziaływania psychologiczne m. in:

program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W Jaworznie program taki prowadzony jest pod nazwą „TRENING KONSTRUKTYWNEGO RADZENIA SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ”

Aby zaprzestać stosowania przemocy wobec najbliższych konieczna jest zmiana w sferze poznawczej u osoby stosującej przemoc I tu niezbędne są oddziaływania psychologiczne m. in:

program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W Jaworznie program taki prowadzony jest pod nazwą „TRENING KONSTRUKTYWNEGO RADZENIA SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ”

 Program jest dla osób, które:

 • nie radzą sobie z negatywnymi emocjami, a chciałyby się tego nauczyć,
 • chciałyby poznać konstruktywne, (pozytywne) sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, nauczyć się lepiej kontrolować swoje reakcje

mają założoną niebieską kartę lub prawomocny wyrok za stosowanie przemocy w rodzinie i chcą nauczyć się reagować nie używając przemocy.

Program treningu zawiera tematy związane z:

 • rozpoznawaniem emocji (złości)
 • sposobami radzenia sobie ze złością, agresją
 • bezpiecznym „pozbycie się” złości
 • ekspresją, wyrażaniem złości, kontrolowaniem złości
 • różnice między przeżywaniem złości a sposobem jej okazywania
 • złość a agresja
 • pozytywne aspekty złości

Osoby sprawujące przemoc w rodzinie uczestniczą w Programie w oparciu o:

 • podstawę prawną - art. 72, § 1, pkt. 6 Kodeksu Karnego, tj.: „Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do: poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno – edukacyjnych”;
 • na wniosek lub zalecenie kuratora sądowego wśród osób skazanych pozostających w okresie próby w warunkach wolnościowych (warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie) za czyn(-y) z art. 207 par. l kk. (przemoc domowa), lub inne przestępstwo przeciwko rodzinie z rozpoznaniem stosowania przemocy wobec najbliższych;
 • jako uzupełnienie terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych;
 • wszczętą procedurę Niebieskie Karty, w której są wskazani jako osoby podejrzewane o stosowanie przemocy w rodzinie;
 • dobrowolne zgłoszenie się osoby do uczestnictwa w programie.

 Do Programu nie kwalifikują się osoby:

 1. a) z zaburzeniami psychicznymi,
 2. b) z poważnymi zaburzeniami osobowości (np.: antyspołecznej oraz zaburzeniami osobowości pogranicznej),
 3. c) uzależnione od alkoholu i narkotyków, które nie przeszły podstawowego cyklu terapii. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, u której rozpoznano uzależnienie od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych w pierwszej kolejności jest kierowana na terapię uzależnienia

Warunkiem przyjęcia osoby do uczestnictwa w programie jest uznanie przez nią faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie. Szczegółowe warunki uczestnictwa przedstawiane są uczestnikowi na spotkaniu indywidualnym rekrutującym do uczestnictwa w grupie dla osób sprawujących przemoc w rodzinie pod nazwą „Trening konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją dla osób stosujących przemoc w rodzinie".

Przewiduje się 1 godzinną sesję indywidualną. Celem spotkania indywidualnego jest diagnoza, uzyskanie informacji na temat powodu skierowania do programu, a także rozpoznanie motywacji do uczestnictwa w treningu. Uczestnik zapoznawany jest z celami oraz warunkami uczestnictwa. Prowadzący grupę dokonują wstępnego rozpoznania czy uczestnik jest uzależniony od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Podczas spotkania wypełniana jest ankieta „Kryteria przyjęcia do programu” oraz omawiane są szczegółowe warunki uczestnictwa w „Treningu konstruktywnego radzenia sobie ze złością i agresją dla osób stosujących przemoc w rodzinie".

 

Zajęcia grupowe i indywidualne.

Podpisanie kontraktu terapeutycznego odbywa się na pierwszych zajęciach grupowych. Z chwilą podpisania kontraktu kandydat staje się uczestnikiem Programu

czas trwania zajęć grupowych: - 4 godziny

ilość zajęć grupowych: -15 spotkań,

w sumie 60 godzin uczestnictwa w Programie.

Zajęcia grupowe odbywają się jeden raz w tygodniu w godzinach popołudniowych przez 4 godziny. Nie przewiduje się dłuższych przerw między kolejnymi zajęciami niż jeden tydzień.

Warsztaty grupowe obejmują edukację oraz trening konstruktywnych zachowań. Prowadzone są z użyciem następujących form warsztatowych: edukacja, dyskusja, odgrywanie ról, scenki.

W sytuacjach uzasadnionych prowadzący zajęcia grupowe może uzupełnić Program o dodatkowe godziny indywidualne dla uczestnika (do 4 godzin na uczestnika w trakcie cyklu).

Spotkanie rekrutacyjne 1 godzina,

Spotkania grupowe 15 sesji

Czas trwania sesji grupowej - 4 godziny

Liczba osób prowadzących program - 2 osoby.

W sytuacjach uzasadnionych przez prowadzących Program uczestnik może mieć możliwość skorzystania z zajęć indywidualnych w wymiarze do 4 godzin. Każdy uczestnik w Programie ma do realizacji pełny cykl w wymiarze 1 godzina rekrutacyjna,60 godzin pracy grupowej i do 4 godzin pracy indywidualnej. Uczestnik może wejść do Programu w dowolnym momencie jego trwania i uzupełnia poszczególne tematy zgodnie z ich harmonogramem. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie są przedstawiane każdemu uczestnikowi w formie pisemnej przed podjęciem decyzji o podpisaniu kontraktu uczestnictwa w Programie.