System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworznie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2017

Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie został opisany w dokumencie pn: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przyjęto go Uchwałą Nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020 Głównym celem Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miasta Jaworzna oraz zwiększenie skuteczności i jakości oddziaływań systemu pomocy interdyscyplinarnej wobec problemu przemocy w rodzinie.

System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jaworznie

 

Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie został opisany w dokumencie pn: Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przyjęto go Uchwałą Nr X/111/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020 Głównym celem Programu jest ograniczenie skali zjawiska przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miasta Jaworzna oraz zwiększenie skuteczności i jakości oddziaływań systemu pomocy interdyscyplinarnej wobec problemu przemocy w rodzinie.

Cel realizowany jest w oparciu o następujące cele szczegółowe:

 1. Uwrażliwianie społeczności lokalnej i zwiększanie świadomości społecznej na problem przemocy w rodzinie.
 2. Rozwój oddziaływań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kierowanych do różnych grup społecznych).
 3. Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
 4. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie
 5. Profesjonalizacja i podnoszenie standardów działań w obszarze profilaktyki i interwencji przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się problemem przeciwdziałania przemocy w naszym mieście.

 

Program jest skierowany jest do społeczności lokalnej Gminy Miasta Jaworzna, a w szczególności do:

 1. osób doznających przemocy, w tym do dzieci i innych osób zależnych (do tych grup należy zaliczyć oprócz dzieci, także osoby niepełnosprawne, osoby starsze, a także pozostałe niesamodzielne osoby wymagające opieki innych),
 2. osób stosujących przemoc,
 3. świadków przemocy,
 4. osób/instytucji świadczących pomoc na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc,
 5. rodzin zagrożonych przemocą.
 6. rodzin, które chcą promować postawy rodzicielskie wolne od przemocy.

 

Realizatorami programu są:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie,
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie,
 3. Komenda Miejska Policji w Jaworznie,
 4. Prokuratura Rejonowa w Jaworznie,
 5. Sąd Rejonowy w Jaworznie,
 6. Sądowa Służba Kuratorska przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie,
 7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie,
 8. Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie,
 9. Straż Miejska w Jaworznie,
 10. Ognisko Wychowawcze w Jaworznie,
 11. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie,
 12. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
 13. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
 14. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
 15. placówki opiekuńczo – wychowawcze w Jaworznie,
 16. przedstawiciele placówek oświatowych,
 17. przedstawiciele placówek ochrony zdrowia,
 18. organizacje pozarządowe i kościelne.

Zespół Interdyscyplinarny w Jaworznie

Gminy mają obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.

W skład zespołu interdyscyplinarnego obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych;
 • kuratorzy sądowi

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą także wchodzić prokuratorzy i przedstawiciele innych podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na pierwszym posiedzeniu zespołu wybierany jest, spośród jego członków, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego.

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których celem i zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Zadania grup roboczych to w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

W Jaworznie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku nakładającej na gminy tworzenie zespołu jako podstawowego elementu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem Zespołu jest organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji i specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Jaworzno oraz opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. (W 2015 roku Rada Miejska w Jaworznie zatwierdziła nowy program Uchwałą Nr X/111/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020).

Rada Miejska w Jaworznie Uchwałą Nr III/19/2010 z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zapoczątkowała procedurę powstania Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie. Po podpisaniu porozumień z instytucjami miejskimi, których przedstawiciele zostali wytypowani do składu Zespołu Interdyscyplinarnego, Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr WZ/0151/90/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpisał ich w skład Zespołu, który rozpoczął formalnie swoją działalność. W 2015 roku nastąpiła zmiana kadencji Zespołu, jego nowy skład został powołany Zarządzeniem Nr WZ.0050.109.2015 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2015-2019.

Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.

 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie przy ul. Północnej 9b. Kontakt telefoniczny: (32) 6181840 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00. Dodatkowo Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworznie pełni dyżur w każdy czwartek12.00 – 15.00 oraz w pierwszy czwartek miesiąca 12.00 – 17.00.

 

Skład Zespołu:

W skład Zespołu wchodzą 24 osoby będące przedstawicielami: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Ogniska Wychowawczego, Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Miejskiej Policji, przedstawiciele jednostek oświatowych działających na terenie m. Jaworzna, Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna, przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie m. Jaworzna, Stowarzyszenia „Nasza Przystań”, Sądowej Służby Kuratorskie przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Straży Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego, Prokuratury Rejonowej  Ponadto w mieście Jaworznie celem organizowania pomocy w indywidualnych przypadkach, funkcjonują grupy robocze.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadania zespołu są określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań Zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
 6. organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji i specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Jaworzno;
 7. opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie;
 8. wdrożenie i nadzór nad realizacją interwencyjnej procedury „Niebieskie Karty” oraz pracą grup roboczych zajmujących się planowaniem i realizacją pomocy rodzinom z problemem przemocy.