Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

Strona główna

Witamy na naszej stronie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy specjalistyczną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, lub trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o następujące akty prawne

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1769 z 15.09.2017 r.) z późn.zm.
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., (Dz.U., Nr 111, poz. 535) z późn.zm.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1390).
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 z późniejszymi zmianami (Dz.U.1982 nr 35 poz.230).

CELE

 • Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, by przywrócić im równowagę psychiczną i nie dopuścić do przejścia kryzysu w stan chroniczny.
 • Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

FORMY DZIAŁANIA

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)
 • udzielanie schronienia w sytuacji kryzysu (w szczególności przemocy w rodzinie)
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

KOMU POMAGAMY?

Pomagamy osobom, które znajdują się w stanie kryzysu, w szczególności mieszkańcom miasta Jaworzna, którzy są:

 • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ich lub ich bliskich (próby samobójcze, klęski żywiołowe, przemoc, wypadek komunikacyjny)
 • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów(nadużycia seksualne, uzależnienie)
 • w sytuacjach odbieranych, jako trudne psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie),
 • osobami doświadczającymi znacznego stresu i odczuwają przeciążenie z tego powodu,
 • osobami przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu.

Najnowsze aktualności

10 lecie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

Powiększ zdjęcie

Nasz Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma już 10 lat. Jesteśmy instytucją, która wspiera osoby w sytuacjach doświadczania przez nich kryzysu psychologicznego. Przez te wszystkie lata staraliśmy się jak najlepiej służyć mieszkańcom naszego miasta rozwijając naszą działalność, reagując na wszelkie nowe zagrożenia pojawiające się w społeczności lokalnej. Tą okazję postanowiliśmy uświetnić uroczystym Jubileuszem, na który zaprosiliśmy osobistości z terenu miasta na co dzień wspierające naszą działalność lub z nami współpracujące.

27 listopada 2018
Czytaj więcej o: 10 lecie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

ABC wychowania i opieki nad dzieckiem

Akademia dobrego rodzica

Nabór do świetlicy Cichy Kącik

Interwencja kryzysowa w modelu poznawczo-behawioralnym

Na przestrzeni swojego życia, ludzie stykają się z rożnymi trudnymi zdarzeniami,
z których część może przerodzić się w kryzys. Zgodnie z koncepcją Lazarusa (za: Badura-Madej, 1999) kryzys następuje w sytuacji, w której człowiek ocenia spotykające go wydarzenia jako szczególnie niebezpieczne i nie znajduje sposobów ich rozwiązania. Z tej definicji wynika, że to nie obiektywne cechy trudnej sytuacji, ale raczej sposób, w jaki je postrzegamy, w największym stopniu określa czy mamy do czynienia z kryzysem. Interwencja kryzysowa jest formą wsparcia, której głównym celem jest pomoc jednostce w psychologicznym rozwiązaniu kryzysu oraz przywrócenie poziomu funkcjonowania człowieka co najmniej do stanu sprzed wystąpienia trudności (Dattilio, Freeman, 2007).

 

24 września 2018
Czytaj więcej o: Interwencja kryzysowa w modelu poznawczo-behawioralnym