Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie
Zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych :
www.oik.jaworzno.pl

Dane teleadresowe
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie
Ul. Jagiellońska 9
43-600 Jaworzno
Tel. 32 61 81 977
e-mail: oik@oik.jaworzno.pl

Data publikacji strony internetowej www.oik.jaworzno.pl - 09.2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji - 09.2016

Strona internetowa www.oik.jaworzno.pl jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń:
• część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf,
• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• możliwość powiększenia wielkości liter w treści artykułów na stronie,
• możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem,
• możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-16.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest:
Aneta Krupa, oik@oik.jaworzno.pl; aneta.krupa@oik.jaworzno.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 61 81 977.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna
Budynek Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie mieszczący się w dzielnicy Szczakowa, ul. Jagiellońska 9 posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom ze szczególnymi potrzebami. Budynek posiada dwie kondygnacje. Brak windy wewnątrz budynku. Ośrodek jest w trakcie montażu zewnętrznego podnośnika windowego oraz dostosowania łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.