Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

UWAGA!

Szanowni Państwo


Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta, w trosce o zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców, zostały podjęte nadzwyczajnie środki dotyczące konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z tym
Od piątku, tj. 13 marca 2020 r. do odwołania

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie
wstrzymuje bezpośrednią obsługę interesantów


Z uwagi na bezpieczeństwo Interesantów Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie w przypadku chęci uzyskania pomocy psychologa prosi o kontakt telefoniczny lub e-mail.

DANE TELEADRESOWE
OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE
TELEFON: 32 6181977,
666832571
e-mail: oik@oik.jaworzno.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy specjalistyczną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, lub trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o następujące akty prawne

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1769 z 15.09.2017 r.) z późn.zm.
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r., (Dz.U., Nr 111, poz. 535) z późn.zm.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1390).
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 z późniejszymi zmianami (Dz.U.1982 nr 35 poz.230).

CELE

 • Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, by przywrócić im równowagę psychiczną i nie dopuścić do przejścia kryzysu w stan chroniczny.
 • Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

FORMY DZIAŁANIA

 • interwencja kryzysowa
 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, pedagogiczne, prawne)
 • udzielanie schronienia w sytuacji kryzysu (w szczególności przemocy w rodzinie)
 • Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. Zapobiegania Narkomanii
 • świetlica socjoterapeutyczna
 • program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

KOMU POMAGAMY?

Pomagamy osobom, które znajdują się w stanie kryzysu, w szczególności mieszkańcom miasta Jaworzna, którzy są:

 • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ich lub ich bliskich (próby samobójcze, klęski żywiołowe, przemoc, wypadek komunikacyjny)
 • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów(nadużycia seksualne, uzależnienie)
 • w sytuacjach odbieranych, jako trudne psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie),
 • osobami doświadczającymi znacznego stresu i odczuwają przeciążenie z tego powodu,
 • osobami przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu.

Najnowsze aktualności

Warsztaty dla pedagogów – Projekt „Rozpoznaj, reaguj, pomóż”

Powiększ zdjęcie

W Jaworznie ruszyła realizacja projektu pod nazwą „Rozpoznaj, reaguj, pomóż” finansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. Projekt realizują wspólnie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie i Komenda Miejska Policji. Projekt ma charakter informacyjno – edukacyjny i jest przeznaczony dla wychowawców i nauczycieli z terenu naszego miasta, by zwiększyć ich praktyczną wiedzę w zakresie rozpoznawania substancji psychoaktywnych oraz przedmiotów mogących służyć do przechowywania, zażywania, dystrybucji i wykrywania narkotyków. Głównym założeniem projektu jest kaskadowy proces edukacji osób dorosłych mających pod swoją opieką dzieci w celu wczesnej profilaktyki problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży. Pedagodzy i wychowawcy szkolni po odbyciu szkolenia realizowanego przez specjalistów z Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Komendy Miejskiej Policji otrzymają materiały do realizacji takiego szkolenia dla rodziców klas VI-VIII oraz uczniów szkół Ponadpodstawowych. Pedagodzy lub wychowawcy szkolni będą realizować takie szkolenia podczas wywiadówek z rodzicami. W ramach Projektu zakupione zostały walizki edukacyjne, które są już wykorzystywane podczas realizacji szkoleń dla pedagogów oraz będą wykorzystywane w kolejnych latach w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Walizki zostaną przekazane do Komendy Miejskiej Policji, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skąd pedagodzy będą mogli je wypożyczyć do celów edukacji rodziców na terenie szkół.

 

19 listopada 2019
Czytaj więcej o: Warsztaty dla pedagogów – Projekt „Rozpoznaj, reaguj, pomóż”

II MIEJCE W KONKURSIE „SIECIAKI NA WAKACJACH W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI 2019”

Powiększ zdjęcie

W dniu 20 września 2019 rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Sieciaki na wakacjach w Twojej miejscowości 2019” organizowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Fundację Orange.
Świetlica „Cichy Kącik” zajęła w nim II miejsce za najlepiej zorganizowane warsztaty w ramach akcji.
Paczka z nagrodami dotarła

1 października 2019
Czytaj więcej o: II MIEJCE W KONKURSIE „SIECIAKI NA WAKACJACH W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI 2019”

1 października - Europejski Dzień Walki z Depresją

Depresja to choroba, z którą zmaga się obecnie coraz więcej osób. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) znajduje się na czwartym miejscu wśród najczęściej występujących chorób na świecie, a w roku 2020 osiągnie 2 miejsce w rankingu, zaraz po chorobach układu krążenia.

27 września 2019
Czytaj więcej o: 1 października - Europejski Dzień Walki z Depresją

Oferta pracy - Młodszy wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej poszukuje pracownika na stanowisko:

Młodszy wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej

Wymagania:

Wykształcenie wyższe (pedagogika, psychologia i inne).

Komunikatywność i kreatywność. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, kursy i szkolenia związane z wychowaniem / nauczaniem mile widziane.

 

Obowiązki:

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć świetlicowych oraz sprawowanie opieki nad grupą dzieci.

2. Zapewnienie pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

3. Współpraca z rodzicami, opiekunami w celu zapewnienia dzieciom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.

4. Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia.

 

Oferujemy:

Pracę na etat na podstawie umowy o pracę. Praca od października 2019. Godziny pracy 10:00 do 18:00

 

Kontakt:

W razie pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 32 6181977.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) proszę dostarczyć do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie ul. Jagiellońska 9 lub pocztą na powyższy adres do dnia 30 września 2019 r.

 

CV Wraz z dopiskiem:

CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko młodszy wychowawca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Jaworznie. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawienia, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również oświadczam, że podanie moich danych jest dobrowolne.(Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. B, art. 7 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady (EU) 2016/679 z 27 kwietnia 2016. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE-Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, str.1)

17 września 2019
Czytaj więcej o: Oferta pracy - Młodszy wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej

Spotkania grupy rozwoju osobistego dla kobiet z elementami arteterapii. „Zacznij od szacunku do siebie...”