Program profilaktyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2018

OD KWIETNIA 2018!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM „☺”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie dzięki współpracy i finansowaniu przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie przystępuje do realizacji działań w ramach Programu Profilaktycznego pn: „” na rok 2018.

W ramach zadań programu realizowane będą warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Proponujemy ofertę również dla przedszkolaków. Celem głównym jest profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020. Zajęcia będą realizowane w miesiącach od kwietnia do grudnia 2018 roku.

Szczegółowa oferta zajęć profilaktyczno – terapeutycznych realizowanych w placówkach edukacyjnych:

Nazwa zajęć

Cel zajęć

Grupa docelowa

Osoba do kontaktu

Wiem co czuję” - gra profilaktyczno – terapeutyczna /10-12 lat/

edukacja emocjonalna w formie atrakcyjnej zabawy. Doskonalenie umiejętności nazywania i konstruktywnego wyrażania emocji.

dzieci szkół podstawowych klas od IV do VI

mgr Teresa Zawodnik
mgr Małgorzata Uryga
tel: 618 19 77

Moje emocje” - gra profilaktyczno – terapeutyczna /5-9 lat/

edukacja emocjonalna w formie atrakcyjnej zabawy. Doskonalenie umiejętności nazywania i konstruktywnego wyrażania emocji. Profilaktyka zdrowia

dzieci szkół podstawowych klas od I do III, dzieci przedszkolne w wieku od 5 lat

mgr Edyta Jamróz
mgr Marta Piekarska
tel: 618 19 77

RAZ, DWA, TRZY I WIESZ

przeciwdziałanie uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. Zwiększenie wiedzy o konsekwencjach sięgania po używki z uwzględnieniem czynników ryzyka oraz czynników chroniących.

młodzież szkół podstawowych klas od V do VII

mgr Magdalena Soliman
tel: 618 19 77

Zły dotyk”

zapobieganie nadużyciom
seksualnym wobec dzieci

dzieci przedszkolne w wieku 5-6 lat, uczniowie klas I – III szkół podstawowych

mgr Teresa Zawodnik

tel: 618 19 77

Nie dokuczaj mi,
bądź moim kolegą”

zachęcanie uczniów do
poprawnego i właściwego
zachowywania się w relacjach
szkolnych oraz wskazanie na
korzyści płynące z takiego
zachowania. Przeciwdziałanie
przemocy w szkole

dzieci w wieku szkolnym od 7lat  do 8 lat, uczniowie klas I
-II  szkół podstawowych 

mgr Małgorzata Uryga

tel: 618 19 77 

Wróg w grupie.
Agresja i przemoc
wśród rówieśników”

zapobieganie przemocy
rówieśniczej, akceptacja i szacunek w grupie

uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

mgr Edyta Jamróz
mgr Marta Piekarska
tel: 618 19 77

Zainteresowani tematem Dyrektorzy szkół i przedszkoli, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału uczniów w zajęciach bezpośrednio do realizatorów poszczególnych warsztatów. Liczba zajęć ograniczona.

W ramach programu profilaktycznego „☺” również realizujemy działania długoterminowe – cykl warsztatów psychoedukacyjnych z elementami profilaktyki zdrowia dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te będą prowadzone w siedzibie OIK. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan działań. Do udziału w tej formie edukacji zapraszamy szczególnie wychowanków świetlic środowiskowych z terenu miasta Jaworzna.

Nazwa warsztatu

Cel warsztatów

Grupa docelowa

Osoba do kontaktu

Bezpieczny fort”

Bezpieczeństwo w otoczeniu i profilaktyka zdrowia. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

dzieci w wieku 7-9 lat (1-3 szkoła podstawowa), rodzice/opiekunowie

10 spotkań po 90 min.

mgr Małgorzata Filipiak

W zgodzie ze sobą w zgodzie z innymi”

Bezpieczeństwo w otoczeniu i profilaktyka zdrowia. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych u młodzieży.

młodzież w wieku 13-17 lat, rodzice/opiekunowie

10 spotkań po 90 min.

mgr Wioletta Wójcicka 

Wiem-potrafię-działam !.”

Bezpieczeństwo w otoczeniu i profilaktyka zdrowia. Kształtowanie umiejętności psychospołecznych u dzieci.

dzieci w wieku 10-12 lat , rodzice/opiekunowie

10 spotkań po 90 min.

mgr Grzegorz Kompert

W ramach programu profilaktycznego „☺” na rok 2018r. przygotowaliśmy również ofertę dla rodzin /dzieci i rodziców/ oraz kobiet, min. zapraszamy chętnych i zainteresowanych do udziału:

Nazwa warsztatu

Cel warsztatów

Grupa docelowa

Osoba do kontaktu

GRUPA WSPARCIA dla dzieci w sytuacji kryzysu w rodzinie pn. „MOJA RODZINA”

Pomoc dzieciom w lepszym rozumieniu sytuacji kryzysu w rodzinie (np. rozwód rodziców, choroba w rodzinie, strata rodzica). Radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i dostarczanie sposobów bardziej efektywnego zaspokajania swoich potrzeb.

Dzieci w wieku 6 -14 lat, 10 spotkań w tym 2 spotkania arteterapii /mgr Wioletta Wójcik/

Edyta Jamróz,

Teresa Zawodnik

I grupa kwiecień /8-10 lat/, II grupa wrzesień 2018

GRUPA dla rodziców „Pomoc dziecku w sytuacji kryzysu w rodzinie”

pomoc i wsparcie rodziców w trudnej dla nich sytuacji kryzysu /rozwód, separacja, choroba, itp./, zrozumienie reakcji dziecka na kryzys i zmiany w rodzinie.

Rodzice dzieci uczestniczących w grupie dla dzieci

10 spotkań w tym 2 spotkania arteterapii
/mgr Wioletta Wójcik/

Marta Piekarska,

Małgorzata Uryga

I grupa kwiecień, II grupa wrzesień 2018

GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO DLA KOBIET „Zacznij od szacunku do siebie”

Wzmocnienie poczucia własnej wartości i poczucia satysfakcji z życia poprzez odkrywanie i rozwijanie własnego potencjału.

kobiety doświadczające przemocy, zagrożone przemocą oraz współuzależnione

 

Termin wrzesień 2018r.

13 spotkań po 90 min

Grupa dla dzieci i rodziców prowadzona będzie w tym samym czasie, ostatnie 2 spotkania arteterapia będzie wspólnym spotkaniem. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 32 618-19-77.

Grupa dla kobiet rozpocznie się we wrześniu, nabór na grupę trwa. Liczba miejsc do powyższych warsztatów ograniczona.