Chronimy dzieci

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie dzięki współpracy i finansowaniu przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie przystępuje do realizacji działań w ramach lokalnej kampanii związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pn: „Chronimy dzieci”.

W ramach zadań, które będziemy wypełniać są warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Proponujemy ofertę również dla przedszkolaków. Celem głównym jest profilaktyka i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci i młodzieży zgodnie z założeniami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020. Zajęcia będą realizowane w miesiącach październik, listopad 2016 roku. Podsumowaniem kampanii będzie lokalna konferencja związana z przedstawieniem działań realizowanych w naszym mieście w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana na 01.12.2016 roku.

Szczegółowa oferta warsztatów

Nazwa warsztatu Cel warsztatów Grupa docelowa Osoba do kontaktu
„Zły dotyk” zapobieganie nadużyciom
seksualnym wobec dzieci
dzieci przedszkolne w wieku
5-6 lat, uczniowie klas I – III
szkół podstawowych
mgr Teresa Zawodnik
mgr Małgorzata Uryga
tel: 618 19 77
„Wróg w grupie.
Agresja i przemoc
wśród rówieśników”
zapobieganie przemocy
rówieśniczej
uczniowie klas II-VI szkół podstawowych mgr Marta Piekarska
tel:618 19 77
„Dowód miłości” zapobieganie przemocy w relacjach dziewczęta –
chłopcy, zwiększenie
świadomości dziewcząt kiedy
związek może być zagrożony
przemocą
uczennice i uczniowie
(osobne grupy) klas II i III
szkół gimnazjalnych oraz
uczennice wszystkich klas
szkół ponadgimnazjalnych
Mgr Magdalena Soliman
tel: 618 19 77
„Nie dokuczaj mi,
bądź moim kolegą”
zachęcanie uczniów do
poprawnego i właściwego
zachowywania się w relacjach
szkolnych oraz wskazanie na
korzyści płynące z takiego
zachowania. Przeciwdziałanie
przemocy w szkole 
dzieci w wieku szkolnym od 7
lat  do 8 lat, uczniowie klas I
-II  szkół podstawowych 
Mgr Małgorzata Uryga
tel: 618 19 77 

 

Zainteresowani tematem Dyrektorzy szkół i przedszkoli, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału uczniów w warsztatach bezpośrednio do realizatorów poszczególnych warsztatów.

W ramach lokalnej kampanii będą prowadzone jeszcze działania długoterminowe – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te będą prowadzone w siedzibie OIK. Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan działań. Do udziału w tej formie edukacji zapraszamy szczególnie wychowanków świetlic środowiskowych z terenu miasta
Jaworzna.

Nazwa warsztatu Cel warsztatów Grupa docelowa Osoba do kontaktu
„Bezpiecznie Tu i Tam” przekazanie   dzieciom   wiedzy   na
temat   zagrożeń   oraz   rozwijanie
umiejętności ochrony w sytuacjach
wystąpienia zagrożenia przemocą
dzieci w wieku 7-9 lat (I-III kl. szkoła podstawowa) czas zajęć 8 spotkań po 90 min mgr Małgorzata Filipiak
 „I tu i tam radę
sobie w życiu dam”
 przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie
umiejętności ochrony w sytuacjach
wystąpienia zagrożenia przemocą
młodzież w wieku 13-16 lat (gimnazjum) czas zajęć 8 spotkań po 90 min  mgr Wioletta Wójcicka 
 „Rozważny,
odpowiedzialny
i bezpieczny”
przekazanie dzieciom wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie
umiejętności ochrony w sytuacjach
wystąpienia zagrożenia przemocą 
dzieci w wieku 10-12 lat (IV-VI kl szkoła podstawowa) czas zajęć 8 spotkań po 90 min   mgr Grzegorz Kompert

 Podsumowaniem   kampanii   będzie   lokalna   konferencja   związana   z   przedstawieniem   działań realizowanych w naszym mieście w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie planowana na 01.12.2016 roku.